BLTV PAGI Episode #38
Anchor : Trinofelinda dan Rifa Khoiriyah